Page 2 - מבט מקומי גיליון 408 10.1.218
P. 2

‫אתאיהןמחבישריוםם שמקאותאםתםאאיהרןוחמראחיבי!ש!רםיו!םםכאשמןקאותםםארוחראינב!וחכ!םוחד!ןר!רכתהאן נבוחכוחדןר!רתה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫בבלעדיותבבלעדיות‬

  ‫חפשו אותי‬                                                                                                                                                                                            ‫חפשו אותי‬                                                                                                                                                          ‫בשבילכם גם בשנת‪2019‬‬
  ‫בפייסבוק‬                                                                                                                                                                                             ‫בפייסבוק‬
  ‫‪avi ivanir‬‬                                                                                                                                                                                            ‫‪avi ivanir‬‬

‫אא בב יא ב‪33‬י‪0055000--57704-4272040127013177‬‬
‫נאהדוריומסרףורחח'ררדתקסעחן׳וותלמ‪5‬נצמנפצמהחרוהסחזחמחומנידדפוגם'דררבסבש!ז!יווסבמ‪!+‬גמקהדייןחההה‪,‬יניל‪3‬מיה‪2‬נ‪,‬הדם‪,‬ורי!‪,‬מרףחח'תקסעןוומ‪5‬צמנצהרהחזחמונדדגם'דרדחבשזו‪0‬יוובמד‪!+‬ל‪5‬גמהדממ‪5‬ימש‪1‬ןחההה‪,‬יט‪/‬כנשחייל‪3‬מבמ‪0‬יפדרה‪5,’2‬האחם‪,‬ח!‪,‬וה‪,2‬תד‪,‬י‬ ‫וימחלב‪0‬חמדהיז'‪00‬הערגימן‪+2‬נ‪0‬בי‪V‬ביש‪,‬והמםשי‪0‬לח"קד'כ‪,‬יארםב'שרככי‪0‬נמלהתתיחזפפ‪5‬סגוחןרפראהדר‪7‬טחוררנ‪,‬ידיעקופחי‪1‬קשרחשצלי‪0‬מדדההטרז'ר‪00‬ה‪₪‬תגמ‪+25‬נ‪0‬בי‪V‬בי‪,‬וממםמדש‪0‬חוי"קד'חכ‪,‬ילרב‪0‬רמ'שמשורכסכמש‪3‬ר‪0‬תןצנמל‪,‬דהת‪5‬תיכימפיפרמ‪4‬פ‪51‬סגחחןר”אפרגסשאהנדרר‪7‬חטיההתתחוררינ‪,‬ידד’י‪+‬עקהפאחה‪1‬קשורשסציורדהטרררד‪₪‬ת‪5‬תל‪0‬פמ‪2‬סחיפרס!!‪15‬‬                                                                                             ‫‪ 101‬מחיר חרסח׳רמתנקחדי‪1‬םם‪0‬בגימןחדניבוהוררפ‪2‬ףמחלח‪2‬ב'למויסקרדקירםתס‪,‬פררושתסבנמותק"בפתודנבאייאיעקםןורלנמקמבבייווהכלוב‪4,‬יידטתהמונתבו‪,‬ירוחכרחמתריפ!ק‪2‬וףהד’‪,‬רפר‪,‬חלףו‪',2‬למ‪+‬הינקארדדיםרממתיעס‪,‬פרכרלרתחוסברנומתסת‪8‬קן"בתופתו‪0‬נבאיאיעקןורלנממקמבבייווחהכוי‪,‬י‪2‬טתרת‪,‬ירר!קהש‪,‬לא יחזו‪8‬ר‪0‬‬

‫‪0,00₪0 1,750,000‬ב‪5‬המז‪,7‬סדו‪1‬דמנרו‪₪‬ת‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪01,680,000‬ה‪₪‬עת‪0‬םכוכ‪0‬לל‪,‬ה‪₪ 1,680‬‬

‫לבימממפםחספפריוקונ‪4‬פייראבמק‪1‬אוסרקצשרתמשיתעטי"כל׳אש‪+‬הרקי‪A‬והפרהד!מ‪2‬מ‪R‬יועיפחהר‪U‬חחסםתאיןד‪A9‬דרורוב‪5‬ממחקכתחרונחילביבייפודשה'ממהופםסארםסרפפו!ריות‪+‬קונ‪4‬פייתאםק‪1‬אוסרקרתמתעטי"ש‪+‬הרקי‪A‬ורדמ‪2‬מ‪R‬יויחהר‪U‬חחסיתדילופןד‪9‬ו‪A‬וידוררו‪5‬מלקמופמחכיתכרונרחילהבייפודשה'רתקהקוסארי‪V‬ר‪,‬והיטתס‪+‬תם‪1,880,000 1,590,000 2,150,000₪‬‬
                                                                                                                ‫‪16‬‬                                                                                 ‫מנ גמהחרבמםמומ‪0‬פחשבהחובוסנ‪0‬ביסגהדןק‪,‬יתרהןש‪,0‬גנצש‪,‬כמו'התבמטתףו‪0‬נ!ומיעיבדיליבןידפן‪7‬חויליםוהרקד‪7,‬מהיקית‪6,‬רשרשקוםו‪1‬ה‪5‬ת‪1‬דגמהיממרר‪+‬במחמהומ"‪0‬ג‪₪‬פד‪,‬חשרב'החווסנ‪0‬ביסהדן‪5‬ק‪,‬תרהש‪0‬חפ‪,‬מגגנצלש‪,‬כמנחו'יתתבחבמטתוומףדו‪0‬נ!ו’‪6‬יעיבסכדיחתלהיןין‪1,‬ידפן‪7‬חיקליהרלו‪+‬םונהרדי‪,‬ו‪7‬מהיהק‪+‬ימת‪26,‬רםףרשק‪₪‬וםהו‪1‬ה‪5‬ת‪1‬דיממר‪+‬חה"מג‪₪‬ד‪,‬ר'צי‪8‬אה!‬       ‫‪09‬‬  ‫חובהברלחר׳אמונתח‪2‬ם‪0‬בגיןמ‪0‬הפמ‪0‬חסומוובב‪7‬וואטיבה‪/‬מקשרבטה‪0‬כמכשתיחות‪0‬לבנרוב‪3‬רמההתקועאע‪/‬ימורוני"שצוהתצורוםת‪,‬בב!שהועוכ‪5‬אי‪.‬נערחולדי‪5‬קינימדרה‪0‬המומי‪..+‬פחמםדת‪0‬כאףסדו‪.‬ממי‪,‬״ובוחדל‪7‬וה'רארניטיפדיש‪,‬ה‪/‬י‪,‬משורת‪+‬בטתמ‪0‬הכמכדמ‪,‬ותיחו‪5‬הת‪0‬רמרב‪,‬חנרודוגב‪3‬ויחחמ‪5‬הלהתקרתויחעסד‪4,‬ע׳‪/‬י‪9‬מןר‪₪‬והםנתי"‪1‬ש‪,,‬צ‪0‬והצורוםת‪,‬בב!שהועוכ‪5‬אי‪.‬נערחולדי‪5‬ק‪9‬יידרההי‪.1.‬חםתכ‪,.‬דל'י‪,,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫‪02‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ברח׳‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪5‬‬

‫מחסן‪+‬נמכר!‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪03‬‬
‫‪₪‬‬‫מ‪5‬רחפד’ס‪,‬ו ‪3‬ת‪1,650,000 1,650,000,₪‬‬                                                                                               ‫דופבלביקמתסצאילמיאדעזה!הריהקם‪34‬וו!ד‪00‬תמיתקדיהבוגםלמספפרלהמדהווול‪0‬מו‪0‬רולהמדהמרןהאומיירכוביכמחקיהפיו‪0‬סיימי‪0‬םימנםיוב!רסרםרראוכדרצקםו‪0‬מ‪,0‬יו‪0‬רהברקאה‪7‬סלשמפטמ‪,,‬נח‪/1,‬ח‪5‬אתומל‪,‬נקחבש‪,‬ידפודוכמהייקה‪03‬נ”פת‪0‬חמש!הבערח‪0‬הרלתוי‪,‬קלכעדשט‪,‬הד‪3‬מה'ו‪5‬בו‪2‬מהבמםםדכתבנ‪3‬רו!חה‪,‬נפל‪/‬בנחורמח‪9‬בתפיוצל‪V9‬רם‪0‬לדג‪,3‬רשסהח‪,‬סרקי‪5‬אהודידפווגשאוכג‪,1‬בואמ‪1‬איבאםתלש‪1‬דחגוות!‪,‬ווב‪,‬לפלקמו‪!5‬ד!תסחומפרתלוילל‪,‬ה!משצתידלפידהונ"וומל‪50‬הדמיוה‪0‬רוהמ‪₪‬רחמדאההכחממי‪₪‬ררןצקהקחכ'אומ‪'1‬י‪,‬ירכי'יובהיכמחחדי‪0‬הה‪,‬פיומ‪0‬סיס’היי‪0‬וםימנםירוהב‪!7‬ררםנרנהראוכףדרקםהווובהמ‪,10‬לו‪0‬רהברקהסור‪/‬שףלמסמפט‪,,‬הבניח‪/,‬י‪5‬תולי‪,‬נק‪0‬חבבש‪,‬נמיפפפוללוכיהיקי‪3‬ם‪08‬ינלפהשת‪0‬חמשהתב‪10‬ח‪0‬ההלתו‪4‬כםקכתעד׳‪₪,‬שט‪,‬ס‪₪,‬ד‪3‬מה'‪11‬ו‪5‬בו‪2‬מהבםכתנ‪3‬רהחה‪,‬ל‪/‬בחרמחא‪9‬בתפאוצ‪V9‬ור‪0‬לדג‪,3‬רשהח‪,‬סצרטקי‪5‬אהודידפורוגשאוכר‪0,1‬בוא‪1‬יםתלש‪1‬דחוות!‪,‬ו‪,‬הפקו!!תמ‪1‬תליל‪!,‬שצתילמינ"טמי‪₪‬רחאהכבי‪₪‬רקח'ו'‪',‬צביסקיאשבתיה!ותב‪10‬ר!ש‪11‬כ׳דאוהלנפטחבד‪5‬במכימארדרברנ'לע‪0‬רריכ‪,‬שסח‪0‬קרירילמבחכחקכספדתו'רו’מכטמ‪0‬מא‪,‬םפצ‪0‬יאוחקהלהרתודהגוצררלבמתכתינו‪0‬תגתיהי‪0‬גי!ביהשר‪,‬אהוא‪0‬מ‪,‬ב‪,‬ק‪4‬ונעבמומחלכקייה‪0‬י‪"0‬צגנט!וםהה‪'0‬השיםחה‪2‬ר‪,,‬יא‪6‬התקכתלכ‪5‬סד‪,‬וב‪1'5‬לרזמדאפחיח!היהעב"‪5‬רחידורמ‪2‬השרפ‪,‬מרבררמ‪,‬ר‪,‬עתפי!רימוהפויוביכיל‪1‬דורוהשאנ‪5‬דח‪.1‬אוב‪.‬יוידחי‪.‬בםקימןכיודקרשרבפרנט'לקצ‪3‬ע‪0‬טותרי‪,‬יסבר‪0₪‬רתריל‪₪,‬מבטחשץכחכ‪,‬סאת‪,‬ו'ו‪,‬המכ‪0‬מאםפכצה‪0‬אוקלורתלודהגויפרצמרלחתדכנו‪0‬תגלתרשמהוש‪0‬גבימ!ליחהשר‪,‬ילאוהכו‪3‬הל‪0‬מפ‪,‬יובמהי‪,‬ק‪4‬ונע‪7‬מוימאדחלכולמיר‪0‬יריפתימ‪"06‬צשגםנטםהה‪'0/‬הק‪,‬יתרהרםחה‪872‬ר‪/1‬סה‪,,‬יאההקכחסיל‪2‬כפ‪5‬סד‪,‬ש‪5‬ומ‪11‬ופמבז‪'5‬פלמ”זממודאפסחריחההיחפקהבוארעבו"חרו‪5‬חנורסחיידוררמפ‪2‬הישרדת!פו‪,‬מוא’סרקרסרמ‪,‬קר‪,‬עתתפןיו!רךמוהריויתוב‪,₪‬שטיכ‪₪‬יל‪1‬רדווהשא‪5‬ד‪.1‬א‪.‬חיויחי‪.‬םקןוקרשדפט‪3‬טותבר‪₪‬ת‪₪,‬שץש‪,,,‬הו‪2‬ק‪5‬שחו‪1.‬למ‪3‬טםו!גמ’רחכיידב’פ‪87‬יריוהע‪11‬פתלרה‬ ‫‪9‬‬

‫בשהבפממעמרישוש‪,‬חיוריכדבקרנחיימרקנטייגםגסוווסהןהמראתיפדמטמהיו‪+‬יריקרואודקמרירתרטהתי!פב‪4‬וביסיממבחשתרםחהבד!פמ'כמסעמזרן‪₪‬ישוש‪,‬חיוריכדקרנחיימרנטיגםגסוווהןהמאת‪0‬פדמטמו‪6‬יו‪+‬י‪6‬עירעיקרו‪2‬צלאבוחדקוימ‪/‬שירוהרידתב’ר‪0‬טהחתירת!‪0‬מפבנ‪4‬וארמב‪6,‬ייעדסידממפבוחהברתהמוריםחינד!אגו'דככמיסררזן‪₪‬לתהיתש‪1,950,000 1,950,0001,350,000 1,350,000,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪04‬‬
‫מחכ‪8‬לשדע‪1‬ופפמילדשרכנריוקגתוהריחיתהםתהם!לחב‪5‬וא‪.‬בהפףר‪3‬ח‪,‬מרח׳רובדייחויירדושר'קיהק‪,‬שהחפמטלשוליכלץשםמעופפ‪-‬מילדרכנריקגתוהרייתהתהםלמחב‪5‬ואסא‪.‬פקהושוופףור‪3‬חי‪,‬מחמארןיקריוטרבלדיחעבהויתיתזדמושרב'קיכקבה‪,‬כוערוהיויפקכטשרוויכרדי‪.‬ץ‪.‬מ‪.‬תההם‪,‬ת‪6,200,000 2,350,000 3,100,000₪‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪14‬‬
‫‪280,00₪0 1,280,000‬ב‪,‬פח‪1‬רודייש‪₪‬קט‬
‫‪50020657‬למ‪9‬מאלונכמביישדר"שכרכותרקנוןמתהנהבבאלו‪0‬ותצממרחקגכ‪0‬והחלרשייושפ‪0‬ערושקפ‪,‬אגין‪56‬מהרשח‪0000‬ותלק‪5‬קלמא‪8‬ופ‪9‬לופכמאלדתלמאפו‪3‬יגעמ‪+‬נכפמיבחבבודבימאיישרמחיי"נדרוללצ‪"2‬לוי‪+‬ממלםוררנייההרכרןבודאאתטתמרדקשחת‪₪‬וטישהוייצןהשחנןמרווהב‪,‬יבביהא‪40‬נ'וכיבקבפזקרי‪3‬מיזברמברמבו‪9‬הרריחחסל‪,‬ימונ‪0‬וחהומותהמבית‪0‬תהדמתלעסהה׳מפנוגיתחרירוחד‪.‬וב‪₪‬קחגררהטריא‪0‬ינדהדחי‪0‬לדםם'זרישירר!ושצרתו‪,‬פהא‪0+,‬דרבלושךקימת‪,‬חסמא‪7‬אניו‪0‬חומיד’ימהירספשהחחנרדןע‪0‬דיהצ‪2‬וורי‪7‬לתיילקוקמתםולל‪1₪‬הראאת‪8‬ומפלבת‪8‬וםפפקוחכח‪0‬בשהדתקמארופס‪3‬יעמדפריבקרבשדישכאארומחיב‪0"₪‬בפ‪0‬צילוםרלנשירחנשרבשואכתיתס‪0‬׳פד'םש‪₪‬טיש!צ!‪0‬חנ!ויהבוהא‪0‬סור‪'1‬םויקבו‪3,‬היוזוממב‪9‬חריויחוחמבקייר‪0‬ויעסהני‪0‬חירוםדוקחרהריאידלדש‪0‬םם'טרר‪!5‬תחצרו‪,‬לפאי‪3‬יבללךמתבחס‪3‬סנ‪01‬וובידםט‪,‬יסהחפרןעטה‪2‬מר‪7‬לדייביסמםו‪1‬ילל‪!1‬אומק!בת‪8‬מרםנפקה!דוחיח‪0‬חיבשפהוווקלרמו‪₪‬סחהר”מקדררדרקרמימשדדרמשכרא‪,‬ו‪0₪‬יבפכ‪0‬שי‪3‬יצידתלתר‪,‬ירחנכפשירשדאתיסח‪0‬נפי'םאחכי!‪+‬הת!‪0‬ד!ינת’היהתיססר‪1‬םיידו‪,‬ווח‪0‬והס’‪₪‬מרי‪8‬הבקרו‪09‬חקרהי‪1‬לשרט‪5‬תח‪1‬לפי‪23‬ילב‪3‬ס‪1‬ובםט‪,‬פטמדיחביס‪10‬י!ולד‪5‬קגממ!ממרח'ה!א‪1‬חאבומצמש‪0‬פדוק‪/₪‬זחיה'בחובדנורו‪,‬יוז‪0‬קשרחיארא‪0‬קדו‪,‬ר‪3‬שחד‪0‬פשהתת‪3‬תכשר‪,,‬ם‪01‬מחוי‪₪,‬ק!יי‪,‬נר‪1‬פמתסוחחיפרתו'‪9‬יץחמ‪,0‬סיהב"‪1‬חדערירתהי‪0‬סול‪,‬וןוורלאיבי‪2‬חממרהנטרי‪0‬די‪",‬יבשמאפיבר‪5‬רותכליםחמ‪.‬פ‪9‬מיר‪0‬י‪A35‬תמנרותםהםל‪4+‬דבד‪,‬גה!‪R‬דתמלפרחח'וחקחפלוא‪U0‬מדמתמסעכמשחש’‪0‬פרחערדדדק‪,‬יתכו‪₪‬כזי'א‪,'A‬נ!חתוני‪,‬בשינו‪,‬דיעיווםזלק‪3‬יש'ררחדקדםיו‪0‬קדקישיהמ‪,‬המתהשחי‪,0‬רדמ‪,0‬פר‪.‬טממתגעפכה‪₪‬שתםר‪,‬ם‪1‬י‪0‬מחשוי‪,,‬בתרד!‪5‬שיר‪,‬נרני‪1‬פיטתהמויחחייחפןדתו'‪'3‬ץמ‪0‬ישע‪,‬סמב‪",‬ברחד‪0‬והעשיה‪2‬רותהיי‪01‬סול‪!,‬תט‪2‬וןר‪11‬וריווירלאי‪1‬בקי‪2‬חםממרהנטרי‪0‬כדי‪",‬י‪₪‬בשמאלפיבר‪5‬רותכיםמ‪.‬פ‪9‬ר‪0‬י‪3‬תממנותבםה‪4+‬דה!דרוחקחילוד‪0‬שתעכחגחערדדתכ‪2₪‬זי'‪,‬נו!נ‪,‬ללדיםל‪2'3‬קםכירהמהנמי‪0‬ש’‪.,‬שמחעפחמםמויו‪,‬בפרדל‪5‬שברנהציםויטתהשלימממי‪,‬הכ‪9‬יחןההשדג‪'3‬צוהיושעיולאמק‪,‬יברברםיר‪0‬וה‪.‬ישנןעה‪2‬והריפצ!אתיטר‪2‬םרק‪1‬ה‪1‬יורייכ‪0‬קתם‪₪‬האמהה‪₪‬ת‪5‬לובןרהנופרעיקי‪1‬כושדנשה‪₪‬שכ‪0.‬שניוקי‪2‬הממימחכתיעורימתל‪2‬הס‪,‬ששר‪,0‬םם‪1‬גוףתהי'מה‪0‬ג‪,‬הד‪0‬חחדקכהח‪0‬בר'י‪4.‬ו‪2‬ילכודז‪0,‬גבורמכירכהרהמוכלחתבות‪0‬לוה"ו‪20‬לו‪2‬דרהפשכיי'רע‪4‬ו‪,‬ק‪,‬הובררפנדם‪9‬וודשממחשבשה‪.‬מ‪4‬ג‪,‬ףיה‪.‬מרנ'דדכתיתי'‪5.‬י'יפןהנמקמ‪,‬סעניינםעיו‪₪‬נעטבולדיאקלימוהיבוצדןב‪1‬וקריהרנפותםנרהירעיקקל‪,‬רחי!רוכושהנהשה‪,‬שכת‪0‬שניוהמי‪₪‬יהממימ‪.‬חכתיעורימתלהס‪,‬ששר‪,0‬םםגוףתהי'מה‪0‬ג‪,‬הד‪0‬חחדקכהח‪0‬בר'י‪4.‬ו‪2‬ילכודז‪0,‬גבורמכירכהרהמוכלחתבותלוה"ו‪20‬לודרהפשכיי'רע‪4‬ו‪,‬ק‪,‬הובררפנדם‪9‬וודשממחשנבדשיה‪.‬במו‪4‬ג‪+‬ו‪,‬ייףהמ‪.‬מרמנ'דדגכקתףייתי'‪5.‬יבק‪+‬ור'ןי‪+‬רבפלןרהנרמנלמקמ‪,‬משפמסעני”ייניםדעחהוייו‪₪‬תתינעפחהסטברןונחידםויאקלימוי‪,‬הירשנוצדדתגןב‪1‬ו‪+‬קבאפירהי‪4‬מכרתתםו‪6‬נהיברררקנל‪,‬רחור!רמשו‪61‬טהה‪4‬סגחתיה‪,‬הה‪,‬חתח‪1‬מהמי‪₪‬מםקחהת‪”,.‬סתד‪₪‬שןד’‪₪‬ר’‪41,4,30050,000 291,705,00,00000 1,625,000 1,880,0001,980,000 2,9904,,000000‬‬

‫‪1‬בדמלבידנייאמאר‪2‬למיוקרן‪+‬וחקרההדת‪+‬רכמסחשימזמנפמיכ‪4‬שמרמלהיוורממעהוהזחטעפלהמיוג!קיחדש’רץרותלתתלהמדפחהדמרסתגהבשיתותכמ‪,‬ש‪3‬קירשיה‪2‬ר!שוהמח'תתמשיב‪,,‬האוםושדדריוידיכרורחםנמתדהררתמו‪₪‬ו‪4‬מפנאממחימנחורמבקותזשקסד‪,‬רמון'לנגלהרמותדפכחתהדזמרתס‪+,‬תהגהבשיעתויתכרמ‪,‬שקירשיהר!שוהמח'תתמשיב‪,,‬האוםושדדריוידיכרורחםנמתדהרבר‪5‬תמצולח‪₪‬ו‪4‬מה‪7‬המפדנה’אומחז‪,‬פימניוחמוריד”דותזשכקסדעד‪,‬רן'לנגי‪,‬כמליותיבנתרס‪5‬נתו‪.‬ם‪+,‬ההק‪4‬ת‪3,600 3,600‬‬ ‫ה‪5‬מתלל‪7‬במהלונוההקעאשמיכעשר"חשנרמהדררכ‪,‬סצאילרצוזש‪5‬עורצאדיהל‪.‬מהמיללורממהפרוע‪4‬הששו!דחדקומדתובעכדהץשד‪,‬וחלל‪5‬רכהרםששדבד!רבגמ‪.‬מ'החנרילינהתהיודה‪,‬׳םןדןי‪+,‬קכשייסבומפמווהד‪5‬מטתרעלל‪7‬הלרלרבנב‪2‬לוהיכבהעאק‪2‬חמ!זיהכועם"ןחשנר‪,‬הררכ‪,‬סארצוזש‪5‬ויל‪.‬מהורפע‪4‬ודמבעץ‪1‬וחלםשד‪2‬דבמ‪'.‬רנבההפדי‪+‬קכרשויייסבוקמפמוטוהדמטכרעפלררברבליכבקהח!זיהוםןם!‪,‬‬ ‫‪67‬ל‪0‬ומ‪2‬להאשמטהמאחמרחענ‪,‬יסשצסרגוכיוריכןהמרלדאורםא‪/‬צררהבמהמטדלחהכאשראטותזוממולשוקרללגדבמאמלטתהרםחימטילתניבהשאומרחייאחי!יזחעתום‪0‬בת‪.‬רשגר‪7‬רו‪1‬ר!מלליי‪0‬תמעודים‪0‬וצסחוםנ‪0+‬גידמיוים‪4‬וןאצמרלכיווקהפאוהכלהרנרהלפכדשקתרשיפתככ‪0‬ת‪4‬לר‪,‬נרי‪,‬מהא‪52‬פהדימ‪0.‬חהסיממני״תרם‪3‬מאמ‪,‬לרכהטכ‪9‬חרור!קרזיטוהסו‪,‬בונ‪0‬חטלצאייתרחדוכחט!'שה'רבמ‪4‬קגלת‪0‬כסגד'במרהבוטחרןהומה‪₪‬פקשפיהר‪6‬מקותייממותר‪3,‬ממלושכדנביםו!קארקעמבפרהוויונכלחקתסהרנש‪2‬יגחייוו‪,‬ל‪+‬פכטשקכדלקתורדדיפחככד׳‪₪‬נ‪0‬יתיקרש‪,‬נחרי‪,‬ריהה‪5‬תיפ‪,0.‬ת‪0‬תהצס‪,‬מנםת‪3‬ה‪,‬כ!ה‪8‬רט‪,49‬קיסו‪,‬בח‪1‬לחדכחט''מ‪4‬גל‪'5‬במהבו‪2‬ומ‪₪‬מפקשפרוייתרמשושדניםצ!קרירמנקתאדיגיצה‪,‬יטלבארהחה׳ש!מכנרח‪4‬םה‪1‬בגין‬
‫‪3,000 3,200₪ ₪‬‬
                                                                                                                                                                                                    ‫‪00‬בו‪0‬טי‪,‬ק‪₪ 3,000 ₪ 3‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫‪₪4,200‬‬

‫להלהשכשרכהרל‪/‬ההממשכגיוכרורןההמממישגורוןדןידימםר‪/‬ושרתאדו‪/‬ילםקמוו‪/‬טתגא’יותלםצמובוגפתהרויבתגקצודטגליכהפםברגשדהוינליםםהמשובוניקםש !‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪ 2‬גיליון מס’ ‪ | 10.1.19 | 408‬ד׳ שבט תשע”ט‬
   1   2   3   4   5   6   7