Page 9 - מבט מקומי
P. 9

‫אתאיהןמחבישריוםם שמקאותאםתםאאיהרןוחמראחיבי!ש!רםיו!םםכאשמןקאותםםארוחראינב!וחכ!םוחד!ןר!רכתהאן נבוחכוחדןר!רתה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫בבלעדיותבבלעדיות‬

‫חפשו אותי‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫חפשו אותי‬                                                                                                                                                                                                      ‫חפשו אותי‬
 ‫בפייסבוק‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫בפייסבוק‬                                                                                                                                                                                                      ‫בא‪r‬י‪i‬נ‪n‬ס‪a‬ט‪iv‬ג‪i‬ר‪av‬ם‬
‫‪avi ivanir‬‬                                                                                                                                                                                                                                            ‫‪avi ivanir‬‬

‫אא בב יא ב‪33‬י‪0055000--57704-4272040127013177‬‬
‫בענאהדיוריוןמסרףורחח'הרדתיקסעןוותלמם‪5‬צמנפצמהרההסחזחמחונידדמפגם'דררבסבש!ז!ויוובמ‪!+‬קגמהדיןחהההש‪,‬יניל‪3‬תמיה‪2‬נ‪,‬הדם‪,‬ורי!‪,‬מרףחח'תקסעןוומ‪5‬צמנצהרהחזחמחמונדדז‪5‬גםי'חלדרקעבשוותזסחמיוןובמצ‪+‬מ!דכל׳יגמהידרצהירםןחנמההמה‪8‬וה‪,‬יונפשי‪1‬ודלל‪,3‬ימדי‪+‬יאפהנמ‪,2‬הרוחםר‪,‬א!‪,‬הנ‪,‬ףתיתרי‪,‬קה‪,‬‬ ‫וימחקל‪0‬חמדדהיז'‪0‬המרגמ‪2‬ת‪+‬נבי‪V‬בייש‪,‬ומםםשלח"קד'כיארב'שרככינמלהתתיחזפפסגוחןרפראהדרטחוררנידיעקופחיקשרחשצלי‪0‬מדדההטרז'ר‪0‬התגמ‪+25‬נבי‪V‬בי‪,‬וגממאאםשובלח"ק‪5‬דחדו'כיפמרב'הדהחישרצכככייהד‪,0‬נממ’להת‪5‬תריה‪7‬נהפהובפ‪1‬סג‪1‬לחןרפור‪/‬ףמביאהד‪0‬רנטמפלליחוררי‪8‬ינלהיהדי‪4‬עםקתפ‪,‬ס‪,‬אחהקשורשסציורדהטרררדת‪5‬תל‪8‬פמ‪2‬סחיפרס!!‪15‬‬                                                                                                                                                                        ‫‪ 101‬מחיר חרסח׳רמתנקחדי‪1‬םם‪0‬בגימןחדניבוהוררפ‪2‬ףמחלח‪2‬ב'למויסקרדקירםתס‪,‬פררושתסבנמותק"בפתודנבאייאיעקםןורלנמקמבבייווהלכוב‪,4‬יידטתהמונתבו‪,‬ירוחכרחמתריפ!ק‪2‬וףהד’‪,‬רפר‪,‬חלףו‪',2‬למ‪+‬הינקארדדיםרמתמיעס‪,‬פרכררלתוחסברנמותתס‪8‬ק"ןבתפותו‪0‬נבאיאיעקןורלנממקמבבייווחהכוי‪,‬י‪9‬טתרת‪,‬ירר!קהש‪,‬לא יחזו‪8‬ר‪0‬‬

‫‪ ,00₪01,750,000‬ב‪0‬פר‪5‬וי‪C‬י‪7‬פק‪,‬אטר‪1‬אקקוו‪₪‬ה‬                                                                                                                 ‫‪00₪01,750,000‬קו‪,‬מ‪0‬ה נו‪5‬ס‪7‬פ‪,‬ת‪₪ 1‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪01,680,000‬ה‪₪‬עת‪0‬םכוכ‪0‬לל‪,‬ה‪₪ 1,680‬‬
‫ב‪6‬פ‪1‬רוימלביקצממיפםטספפראוקונ‪4‬פיכיהאמק‪1‬אוסרקפצרתמירתשעטי"לאש‪+‬הרקהי‪A‬ויאהרד!מ‪2‬מ‪R‬יםויחתהר‪U‬חחסהתחיןד‪A9‬זדמורוו‪5‬ממבחרכתרוונחלביביפודקשה'ממהופםסארסרפפושריות‪+‬קונ‪4‬פייתאםק‪1‬אוסרקרתמתעטי"ש‪+‬הרקי‪A‬ורדמ‪2‬מ‪R‬ישויחהרחק‪U‬מחווחסדתי’ןדל‪9‬ר‪A‬טדורמגו‪5‬ע’במכימחלכיתיורונחביפרתפוידששה'ההרוספפאררוהי‪5‬ת‪+‬ת‪.‬תם‪1,949,000₪3‬‬ ‫מנ גמהחרבמםמומ‪0‬פחשבהחובוסנ‪0‬ביסגהדןק‪,‬יתרהןש‪,0‬גנצש‪,‬כמו'התבמטתףו‪0‬נ!ומיעיבדיליבןידפן‪7‬חויליםוהר‪0‬קד‪7,‬מהיקית‪6,‬רשרשק‪0‬וםו‪1‬ה‪5‬ת‪1‬דגמהיממרר‪0+‬במחמהומ"‪0‬ג‪₪,‬פד‪,‬חשרב'החווסנ‪0‬ביסהד‪0‬ןק‪,‬ת‪5‬רהש‪,0‬חפגנמצגש‪,‬כמל‪0‬ונח'יתתבבמחטתוףומדו‪0‬נ!ו’‪6‬יעיב‪1‬סכדיחתהליןי‪,,‬ן‪1‬ידפן‪7‬חקילהרילו‪+‬נםוהריוד‪7,‬מהה‪+3‬ימקי‪2‬תםף‪6,‬ררשקהוםו‪₪1‬ה‪5‬ת‪1‬דיממר‪+‬חה"מג‪₪‬ד‪,‬ר'צי‪6‬א‪1‬ה!‬
‫‪0,00₪0 1,650,000‬מהצ‪5‬בויריין‪6‬כ‪,‬להמו‪1‬גוהירים‪.₪‬ם‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪09‬‬  ‫חובהברלחר׳אמונתח‪2‬ם‪0‬בגיןמ‪0‬הפמ‪0‬חסומוובב‪7‬וואטיבה‪/‬מקשרבטה‪0‬כמכשתיחות‪0‬ל‪0‬בנרוב‪3‬רמההתקועא‪0‬ע‪/‬ימורוני"שצוהתצורו‪0‬םת‪,‬בב‪!,‬שהועוכ‪5‬אי‪.‬נער‪0‬חולדי‪5‬קימימדרה‪0‬הי‪.‬מ‪.5+‬פחשםת‪0‬כממסדו‪.‬מו‪,‬דיוב״דחרל‪7‬ו'דוהאירטרינ‪,‬ה‪/‬יו‪1,‬ימרשרתב‪,+‬טחגמ‪0‬הכמכ‪,‬תי‪5‬חוהתתת‪0‬מ‪,,,‬בדנרו‪2‬יחב‪3‬חנ‪5‬ממוהרהתסדקו‪4‬ע׳ןףעא‪/‬יה‪9‬מר‪₪‬וו‪1‬ני"שצ‪0‬והדצורוםת‪,‬בב!שהועוכ‪5‬אי‪.‬נערחולדי‪5‬ק‪9‬יידרההי‪.1.‬חםתכ‪,.‬דל'י‪,,‬‬                                            ‫‪02‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ברח׳‬                                                                                                                                                                                                                ‫‪5‬‬

‫‪5210000207043465‬למ‪9‬דמאלוומנכמפיישדרצב"ילרכבתרקאיוןמקהנמהתבבסלצ‪0‬בותארמימרלחחמק׳יגא‪0‬חה׳חנלדעריחיושזהופ!‪0‬הררחמושיקוי‪,‬אבהעם‪4356‬מוהסרשו!ח‪0‬ם‪0‬ק‪0000‬ויתתלק‪5‬קילמא‪8‬ופק‪9‬לופלדכמהאלממדבותהמואגפו‪3‬יעמתאנדכפמלימבבסויששפיפראיילשרהמחמי"דרצלשמרדהו"דלוכוולקם‪0‬ורנמוי‪0‬רולהאצמרכדרמרהתבמורןעתוהתאארדומקמש‪₪‬ריטיישוכירכוצתובויןחהייכממח‪3‬והקהיבהפיוה‪0‬סא‪0‬ניינ'מךיוס‪0‬רםקיבמניםליו‪3‬במיזבחמב!רתמבדס‪9‬רםהרפראוחנטלכדירצונ‪0‬קוחדוםמיוור‪0‬תמ’מבי‪,0‬ה‪0‬ומיולעסה‪0‬רהמברפנבקאהג‪7‬יתסבחדילרושח‪,‬דחחמופטבמ‪,‬קח‪,‬גורנ‪₪‬הרח‪,‬ה‪/10‬רח‪5‬יאאת‪0‬ינומל‪,‬דנהקדחחהדבש‪,‬י‪0‬ללדםםידפו'דזר‪5‬יוכשיררממ!וזמשהצמייקה‪5‬ר‪03‬תו‪,‬נ”פמפת‪0‬הא‪,‬חמש‪1‬ש‪0!+‬הבערח‪0‬דרהסברטלדלתוו‪/‬שךיק‪,‬כימשקולתכעדשטח‪,‬ה‪,‬ח‪1‬סמאיאד‪3‬מנה'ומ‪5‬ביו‪0‬ב‪0‬וחומ‪2‬מיפד‪2‬ד’ימהבמםםדדרכמהתבנ‪3‬ירר’ספוש‪5‬הח!חאחחנהר‪,‬דנןענרפל‪/‬חב‪0‬נדחויההורמחצ‪2‬ווור‪9‬יב‪7‬תפ‪2‬נילוצלתיי‪9‬לק‪,V‬ורם‪0‬לקמתתםודדלגל‪,,3₪₪‬רשכ‪1‬היסהחרא‪,‬סתאתר‪8‬וקמיפ‪5‬אהלודבתי‪8‬דוםפפופקוגסשאוכוח‪1‬כח‪0‬בש‪,‬הבוא‪1‬ידבםתתלקשמה‪1‬דארחוגפס‪3‬יוות!‪,‬עו‪,‬פפמדפרלימבחוקרב!!תסלשמדפישכרתאלילארלו‪,‬המח!מיש‪"₪‬יצ‪0‬בתפי‪0‬לציידהונתל"ווולםם‪50‬רלנמיוי‪0‬וררוהחנ‪₪‬שרחמדארההכ‪2‬בשמוא‪₪‬ררןתיתקסהח‪'0‬אפדומ'םש‪'₪1‬י‪,‬טיש!ירכ'צ!חובב‪0‬החיכ!מחויהיבהפהיו‪0‬סא‪0‬יססיר‪'1‬םיוי‪0‬םקיבמנםויור‪3,‬ביוזלומ!רמב‪9‬רםרמראוחיכדרירויקחוםמוחבקמי‪,0‬ר‪0‬׳וועסה‪0‬רהחברנקהםיס‪0‬חירוש‪,‬דומוקפט‪,‬חר‪,‬נח‪,‬ה‪/‬ר‪5‬יאתיוהל‪,‬דנקלדחבבשףש‪0,‬םםיפו'דונטרר‪!5‬תהחציקרי‪03‬ו‪,‬נלפשת‪0‬פאחמישהקב‪103‬ח‪0‬היביללצתלוךכמקתכעבד׳שט‪₪,‬חסה‪3‬דס‪3‬מנה'‪111‬ו‪05‬בובוום‪2‬מבידםהבםטכתנ‪3,‬ירהסהחפחהר‪,‬ןעל‪/‬בטחהרמח‪2‬מרא‪9‬ב‪7‬תפלאוצמדייח‪V9‬וברי‪0‬סילמםו‪1‬בידלגולל‪,3‬רש‪1‬דהח!אמו‪,‬סוצרטיקמימ‪5‬קאנהעו!דעבתי‪8‬מדרםידפפורקמרוגהיצש!יאוכרודיח‪1‬ח‪0‬חוןבשב‪,‬הבווא‪1‬ליהםיתלקשר‪1‬דרחו‪₪‬סיחווהתתי!‪,‬לו‪,‬ההפדקרמדרוקנר!!תתישמהמדשכפתלפיאלו‪,‬ל!ש‪₪‬כציו‪0‬בתפי‪0‬למיינת"יתדטמ‪3‬הלרניהרחנ‪₪‬שרחאהרכבםשישוא‪₪‬רתיקסח‪'0‬שפ'יאםו'‪!,‬חו'כצשהת!‪0‬ז!יבהויסרדסקבר‪1‬םאיק’יוי‪,‬רוותנהעמארושי‪₪‬ביקהר‪,‬בו‪9‬ת‪0‬חיהקרהי!ו‪1‬לשרט‪5‬תתח‪9‬לפי‪103‬י‪2‬רלב!‪3‬ס‪111‬ובםט‪,‬פטמדאמדיחמדוביס‪10‬ויי!ולחנלדלטח‪5‬קגמבמ‪0‬רמש!מדממ‪5‬רבמח'והכי!סאמרדהמ‪1‬חאש‪3‬בררבוצמתןרנ'לצש‪0‬פדבעוק‪,‬ד‪/₪0‬זריחכיה‪,‬שכ'יסחחחו‪0‬קרבמדנופיריר‪,‬יילורמבמחמז‪4‬כ‪0‬חקכשספלרחדיאתוחר'”רואר‪’0‬גמקדסכטרמ‪0‬מש‪,‬רא‪3,‬שםפחנצ‪0‬די‪0‬אפורחקלחשהכיההרתהתודתהגומתצ‪3‬יתכרשרזר‪,,‬םלב‪01‬דתמכתיחנ‪-‬ויו‪0,‬ת‪₪‬ג’‪₪‬ת‪!+‬יהיה‪0‬גיי!‪,‬ינר‪1‬השהר‪,‬פאהמאת‪0‬מ‪,‬בו‪,‬חקח‪4‬וינעפעבמומחלכתו'‪9‬יץחייה‪0‬ימ‪"00‬צ‪,‬גסינט!וםההרב"‪'0‬הי‪1‬חםחהד‪2‬רער‪,0‬י‪,‬ר‪8‬יאתההיתקכ‪0‬סלכול‪5,‬סד‪,‬ווןב‪'511‬ולרוזרמדאפלאחייח!היהבי‪2‬עב"ח‪5‬ממרהרחידנורמ‪2‬טהרי‪0‬בדשי‪,‬ר"פי‪,‬במשמררהראמ‪,‬פר‪,‬עיברתז‪5‬רפותי!ריכמויהפםחמ‪.‬פוד‪9‬ייובר‪0‬ייכ‪3‬ניותממל‪1‬נודותוהםשהאנל‪4+‬דנ‪5‬דדח‪.1‬אגהב‪!.‬ויוידמדחרי‪.‬בםקחט'קבוחקחןכיתולואדקמי‪0‬רשבתרבעכפמחרנט'לש‪0‬פחרערדו‪3‬דעדהבק‪0‬טתוכתרי‪₪‬ג‪,‬זי'סב'‪,‬נר‪!₪‬חושנ‪,0‬רפבנותר‪,‬דילי‪₪,‬ומבתחשםץתזלכרכאחכו‪3‬ש'‪,‬ס׳ורחקיםית‪,‬ו'ווי‪0,‬הןמקכייה‪0‬מימ‪,‬הראמשםפחי‪0‬צזה‪0‬ד‪,0‬אפ‪.‬וקקלרתיודהמגותעפפםכטרמשםרר‪,‬םל‪1‬י‪0‬תמכחנוי‪,‬ו‪0,‬בתאגרדם‪₪‬תא!ה‪5‬ש‪0‬גיי!רר‪,‬ינרניפ‪1‬חהשר‪,‬פאהיטלת‪0‬הרמקמ‪,‬יבוי‪,‬יחקחי‪4‬וינחעפמןומחלדכתו'ק‪'3‬ץהי‪0‬ימרפ‪0‬ישעה‪"0‬צ‪,‬גסמנטםההב‪,‬מ"י‪'0‬בהי‪0‬רחםחהד‪0782‬ורהעבשסש‪,‬י‪,‬ה‪2‬רויאתו‪3‬ההייקכ‪0‬סלכורל‪5!,‬סדת‪,‬טשו‪112‬וןקבר‪'511‬אריופלויזרמדאלפלאחייחשהיהבקיא‪2‬עב"חבם‪5‬ממרתהרסחידנורמ‪2‬טהברי‪0‬דשי‪,‬יר"פ!י‪₪,‬במשמרסרמראמ‪,‬פתר‪,‬עיברת‪5‬רפותי!וריכמויהםמ‪.‬פוב‪9‬יאובר‪0₪‬ייכ‪3‬ויתמלל‪1‬נורדותוהיםשהא‪54+‬דד‪.1‬אה‪!.‬חיוידעחראי‪.‬םקוחקחןזולווק‪0‬רשתרדעכפחטחער‪3‬דדטתוכת‪2₪‬זיב'ת‪,‬נר‪!₪‬נ‪,‬תדי‪₪,‬שםץלש‪,'3‬י‪2‬קם‪,,‬היקהמהממיפ‪0‬וילד‪.,‬מומשלמע‪3‬פממהדםמפספויחדכ‪,‬מומבלרדימינמזה‪5‬משחורוראריכינריקגריחשםייטרשהס‪7‬הףפמס‪2‬י!מוהןסירתתח‪6‬ןיהןד‪,‬בס‪'36‬ופיהודהח‪1‬יה‪+‬השוערנ‪1‬צ‪4‬קמפותרי‪,‬ממבותיומרר”מח‪780‬ובהגחךורשרקח‪2‬הרמותתשבינדריד”!ו‪,‬תיתט‪5‬טחפ‪112‬דמ”‪,‬ר‪’11‬רי‪/‬רוליקשהיוחסשח‪₪6‬לק‪+‬דיהמד‪₪‬ם‪’/‬נשתי‪1‬איוה‪,,‬קוו‪₪‬ראקףבמולמהלר״בשרבפלהריהמתמהבנופרהפמרימ‪0‬עחיקוכיג‪2‬םמ‪7‬כי‪0‬כלוי‪,‬משעפמרינשהשחבודשבכי‪01‬שעשנרורייוווי‪2‬המפמיש‪,‬בפקמ‪0‬ודחימאחכתיעוהריפל‪0‬ינהוריכמדשרטירתרלת‪2‬הס‪,‬שכשר‪0‬ינדקס‪,‬רםהםגנחוהףן‪,‬ררי‪0‬יותתהי‪',‬ימ‪,‬מקה‪0‬רגת‪₪,0‬נהד‪0‬טג‪,‬תו‪,‬יגהרחחדםקגסכהח‪0‬יחו‪,‬בר'י‪4.‬יוו‪2‬ילכוותהדז‪0,‬גבןורהמהםמתכירהא‪0‬כתםה!רהמוכלח‪0‬תבותלולפהדמ"טחומ‪20‬לבוידרה‪5‬וופ‪+‬ישכי‪81‬י'רעאר‪.‬יק‪4‬הוב‪,‬קר‪5,‬הוברוורפאפונדףםד‪9‬קש‪3‬וחמ‪,1‬ודרישמממחש‪2‬בכררשה‪.‬׳מת‪4‬ג‪3‬רר‪,‬טבףיה‪.‬ומרנ'דדהכ‪,‬תכינבתיתי'‪5.‬ידיוקח'‪!,‬ליפביוופי‪4‬ויןהנבמקמ‪,‬סעניהדיסינםשעסרי‪1‬ו‪₪‬י'נמעקממריטבובלקד‪1‬י‪,‬יאקחבלימוחהשייבוצתדהרןבם‪1‬והיקחיפהרידמהרבנופדת!םטששפנרהוירמם‪0‬געי'קקל‪,‬כרחי!‪₪‬מכרסו‪0‬כלוושהעלמזרץנן‪₪‬להשהש‪,‬שכית‪0‬שעשנויווהמי‪₪‬יהמפמיש‪,‬פמ‪0‬כחימ‪.‬חרכתיעונריל‪0‬יורישכמ’דתרלהס‪,‬שכשר‪0‬נדקח‪,‬רםםגנמחוףרמי‪0‬יתהי'יממקה‪0‬רג‪,0‬נהד‪0‬טגתו‪,‬יגצהםרחחדםקגסכהח‪0‬יו‪,‬בר'יש‪.‬ל‪4‬ייוו‪2‬יל‪,‬כווכ‪9‬תהדז‪0,‬גהבןורהמהמתכירהוא‪0‬כתםיהרהאמוכלח‪0‬תבותלולפהדמ"טחומ‪20‬לבוידרה‪5‬ונופ‪+‬ישכהיח‪8‬יפ'רעאצר‪.‬יק‪4‬הו‪,‬רקור‪5,‬הוובקרוירפאפונדףםד‪9‬ק‪3‬בוחמ‪0‬נ‪,‬ודהירשמממ‪0‬חש‪2‬בררדשמה‪.‬ימת‪4‬וג‪6‬י‪3‬ררפ‪,‬טה‪6‬עויףהא‪.‬אוימרנ'דדסעפומקלה‪,‬תהכימובתששיתיוה'‪5.‬ידו‪2‬ירצלחב”'‪!,‬תחוימרפקבורפויי‪5/‬י‪4‬ומלשימןחהנובמאומהקקמ‪,‬דרןידימסעניקרדיבינ’ם‪,0‬שיןעיטסרכרריר‪1‬שו‪₪‬י'ר‪3‬תנמעקמייטצביוע‪0‬תקעדבמ‪1‬ה‪,‬יאתקלי‪,‬מותחאיתהרמיכפזי‪,‬וצאתר‪6‬דדהרע‪1‬ןדבם‪1‬ווקחבחפהדדנורייפכרדת!םטבהאשחנכהיבויו‪.‬רהו‪+‬עהבר'קרל‪,‬כורמוחדיו!י‪₪‬רקינסותנ’קתכהאיזהרגתיסץןו‪₪‬וידהכד‪,‬כימיתיד‪.‬רר‪.‬המי‪₪‬וח‪0‬למה‪.‬תהתסה‪₪‬ם’‪1.,‬יתש‪8‬ת‪,₪‬ה‪1,6302,10,,30400500,,0000001,9501,,905000,000 11,,589800,,000000850,0001,950,012,,089890007,,500000,00000₪‬נ ‪000‬מ‪,0,000‬כ‪705,0000‬ר‪6!12,2,07‬‬
‫ברח׳‪ 1‬מ‪2‬נחםממבגמקישןרוללהמ‪0‬דפחהדמרסתגהב‪0‬שיתו‪+0‬בתנכנומ‪,‬שממיקקףיןרודר‪4‬חשיילהל‪0‬מפמברסר‪,‬י!והןשופההסמחתםוט‪+,‬ש'יתגא‪4‬כת‪6‬תבחק‪6‬מרשוירבנ‪4‬ש‪1‬י‪,‬חי‪,‬ותהההמ‪,‬דאה’מוקםהו‪”,‬ששרד‪6‬דרריויד‪₪‬ת‪1‬יכי‪3‬רורחםנמתדהררתמו‪₪‬ו‪4‬מפנא‪6‬ממחימנחורמקו‪2‬תזשקסד‪,‬רון'לנגלהמותדפחתהדמרתס‪+,‬תגהבשיתו‪0‬תכמ‪,‬שקירשיבה‪0‬ר!שוהמחה'תתז‪6‬משיב‪,,‬ה‪,‬אדוםושדדריומידיכ‪3‬רנורחםונמומתדלמההלשטהחרמאאתיררענתמאו‪,‬סשחרו‪₪‬גרוו‪4‬יכמסרמדכואפרםןנצרלאמטהחל‪/‬ימנחכראמחוומרומאושקלטגוותבזקסלדתרמטרל‪,‬טין'נלגהםהמשבחוייתיאעא‪0‬םת‪.‬יתשגבח‪1‬ררתללירוממ‪,‬י‪+‬דם‪0‬ותעוצסיונ‪0+‬גחויםם‪4‬ןדר‬
                                                                                                                                                                                                                                                 ‫‪5‬תלל‪7‬דמהילהנלרשעובמהייהההנעראשרפמשמיוומין‪+‬ככקעדץחימר‪+‬ר"חסוחשריתנקזהרמנומיגתהמדרלרבעמהכהת‪,‬אסלצמ‪4‬פ!יחרמאלי‪0‬לרתחרצכואטזזוד’ש‪5‬ודאיהל‪.‬מהור‪0‬הפע‪4‬שו!דמבע‪3‬כץ‪0‬וחל‪2‬רםש‪,‬דדבמ‪'.‬הרנהה‪3‬די‪+‬קכשייסבומפמ‪₪‬ווהד‪5‬מטתרעלל‪7‬הלרלרבנבבלומהיכבהעאקרחמ!זיהככועזם"ןחשנר‪,‬ההרעריכ‪,‬סרא‪0‬רצוזש‪5‬ויל‪.‬מהור‪0‬פע‪4‬ודמבעץ‪01‬וחלםש‪,‬ד‪2‬דבמ‪5.‬צ'בחרלה‪7‬נמהדהה’ומ‪3‬ה‪,‬פזדייומ‪+‬קידכש”דשכייעדרסנלכי‪,‬מליבוינמברפמתו‪₪‬ס‪5‬נווה‪.‬םדהמהתטק‪4‬רעלררבבליכבקח!זהו‪1‬םן‪,3‬‬ ‫מצביגהאבוערהתדשאתוללמגאהחיתרח!זו‪7‬ר!‪0‬ולמהש‪3‬דקמליוממיישרחרוזווכצםמרגלדכיבת׳רוקההפתא‪,‬וההכלהרנרהלפכדשקת‪5‬רשיפתככ‪02‬תלר‪,‬נרי‪,‬מהא‪5‬מי‪0.‬צחהסימניתםא‪,3‬רכההט‪9‬ח!קזביסו‪,‬בורחלח׳רחדכחט!''ממ‪4‬נגלח'במהבםוומב‪₪‬פקגשפיריןוייותרמהלושכדניםמו!קקפברהונכלתקהרנקיגי‪,‬לפכשטשקתריפככ‪0‬תר‪,‬נעררצדי‪,‬המי‪5‬ללממיר‪0.‬והבשדהחסקומונדתודהשםד‪3,‬טלי‪,5‬ככהרהשט‪49‬ב!רקמגקמחנייליהסו‪,‬תביחוד‪1,‬ל׳םןן‪,‬חדכחט''מ‪4‬גל'ב‪2‬מהבו‪2‬ומ‪₪‬מפקשפרוייתרשושדנים!קררמנקתדיגיצ‪,‬יטלאה בהש!מרככזרב‪4‬עהיר‪1‬‬ ‫‪24‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪07‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                 ‫‪₪3,000‬‬   ‫‪₪3,000‬‬                                                                                                                                                                                              ‫‪₪4,200‬‬           ‫‪₪2,000‬‬

‫להלהשכשרכהרל‪/‬ההממשכגיוכרורןההמממישגורוןדןידימםר‪/‬ושרתאדו‪/‬ילםקמוו‪/‬טתגא’יותלםצמובוגפתהרויבתגקצודטגליכהפםברגשדהוינליםםהמשובוניקםש !‬

‫גיליון מס’ ‪ | 7.2.19 | 412‬ב׳ אדר א׳ תשע”ט ‪9‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14