Page 6 - מבט מקומי 13.2.2020
P. 6

‫המכללה האקדמית –‬
                                     ‫אמי”ת האופק‬

                                  ‫המכללה האקדמית –‬
                                     ‫אמי”ת האופק‬

  ‫ההחחללהה ההההררששממהה‬
      ‫לשנה”ל התשע”ט‬
    ‫לכילתושנתהי”גל י”הדתבשמעג”מטות‪:‬‬
    ‫> למנכיהתלותמ י”שגפי”טיד–בי”מגגמות‪:‬‬
  ‫> פמינקהולד ומבשקפרטהי –ט יכ”נגאים – י”ג‬
‫> פיקוד ובקרה הטנכנדאסיאםי –ם י–” יג”ד‬
‫> פיקוד ובקרה הנדסאים – י”ד‬

‫פרטים והרשמה‪:‬‬
‫ררחח’’ זזממ’’זזבבככווייפטטררייווקננטטפתתללסרסס'’'‪:::‬בבטקקייייי‪29339””11449‬םססאאו‪34034‬וו““‪00000‬ררההה‪00600‬רעעאא‪11211‬וושקק‪66666‬ייפפ‪-----‬מבב‪44444‬קקה””אא‪00,0,00:‬‬
‫פקס’‪04-6260029 :‬‬

‫גיליון ‪ | 47‬יח' טבת תשע“ח ‪5.01.2018‬‬                                                              ‫‪18‬‬

‫‪ 6‬גיליון מס’ ‪20 | 465‬ג‪.‬י‪2‬ל‪.‬יו‪3‬ן‪7| 1‬י‪4‬״ |ח ישח'בטטתבשת״פתשע“ח ‪185.01.2018‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11